Chính Sách Bảo Mật này mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng Tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn khi Bạn sử dụng Dịch Vụ và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách pháp luật bảo vệ Bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch Vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính Sách Bảo Mật này.

1. Giải thích và định nghĩa

1.1 Giải thích

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có ý nghĩa được xác định theo các điều kiện sau đây. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

1.2 Định nghĩa

Các mục đích của Chính sách Bảo mật này: :

2. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Trong khi sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc xác định Bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm:

2.1 Mục đích thu thập thông tin cá nhân

2.2 Phạm vi sử dụng thông tin:    

2.3 Thời gian lưu trữ thông tin:

Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Công ty.

2.4 Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

2.5 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

2.6 Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

3. Liên hệ với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, bạn có thể liên hệ với Chúng Tôi qua email: [email protected]